Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Systray Solutions': Systray Solutions BVBA, met zetel te Deinse Horsweg 65, 9031 Drongen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0884.833.010.

'Koper': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Systray Solutions in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, domeinnamen, hostingpakketten, serverpakketten, visuele presentaties zoals websites en ander grafisch materiaal.

‘Diensten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlenen van ondersteuning bij het registreren van domeinnamen, opstellen van geschikte hostingpakketten, uittekenen van hostingstrategieën, advisering rond online aanwezigheid in de meeste ruime zin.


Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Systray Solutions behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Systray Solutions en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Systray Solutions kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Systray Solutions is bereikbaar via ‘systray.be’.2. Informatie en overeenkomsten.

Systray Solutions besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten en diensten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product of dienst, zoals de effectieve schrijfgrootte, uptime, snelheid, en andere, kunnen bij activatie of levering verschillen van de beschrijving, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Systray Solutions en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Systray Solutions gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.3. Prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Systray Solutions in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Systray Solutions worden gecorrigeerd. Eventuele bijkomende (hernieuwings)kosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Er zal een administratieve vergoeding worden aangerekend voor facturen die per post worden verzonden. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.4. Betaling.

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn exclusief alle belastingen en taksen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Systray Solutions een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Systray Solutions na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Systray Solutions, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Systray Solutions is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.5. Domeinnaamspecifieke voorwaarden.

Domeinnaamovereenkomsten gelden voor een bepaalde duur van één jaar. In belang van de Koper, opteert Systray Solutions ervoor om geen automatische hernieuwing door te voeren. Er zal daarom telkens op het einde van de termijn een uitdrukkelijke aanvraag per e-mail worden toegestuurd. Wanneer de Koper Systray Solutions niet tijdig informeert, zal de domeinnaam onherroepelijk worden vrijgegeven. Systray Solutions kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor enige (im)materiële schade voortvloeiend uit desbetreffende vrijgave. Domeinnamen worden geregistreerd onder toezicht van DNS.be, de Belgische regulator voor domeinnamen. Systray Solutions is een geregistreerde agent (http://www.dns.be/whois/findRegistrars/letter/S).6. Hostingspecifieke voorwaarden.

Systray Solutions levert serverruimte en hostinggerelateerde diensten as is. Dit impliceert dat de server gevoelig kan zijn voor technische stagnatie, downtime, snelheidsverlies, et cetera. De Koper is geenszins gerechtigd materiaal online te plaatsen in strijd met de openbare orde of goede zeden, noch materiaal welk inbreuk maakt op diverse intellectuele eigendomsrechten van derden. Systray Solutions zal bij een rechtmatig notice-and-takedown verzoek onmiddellijk het inbreukmakend materiaal verwijderen van de serverruimte, en de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Van zodra de inbreuken deel uitmaken van een strafrechtelijke procedure zal Systray Solutions de overeenkomst met de Koper onverwijld beëindigen. De Koper is niet gerechtigd op enige teruggave. De Koper vrijwaart Systray Solutions bovendien voor elk financieel gevolg van bovenstaande procedure. Bovengenoemd beding geldt in haar totaliteit evenzeer in het geval van illegale activiteiten, welke plaatsvinden op de infrastructuur/netwerk van Systray Solutions (zoals bijvoorbeeld spammen, DDOS aanvallen, enzovoort). Ook overmatig gebruik, al dan niet leidend tot trafiek dewelke de normale en redelijke grenzen te buiten gaat, kan leiden tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst.7. Aansprakelijkheid bij wederverkoop.

Systray Solutions behoudt zich het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. Systray Solutions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. Systray Solutions verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. Systray Solutions kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant.

Specifiek voor domeinnamen:

Wanneer Systray Solutions overgaat tot de aankoop van een domeinnaam bij een toeleverancier bestemd voor wederverkoop, beperkt de aansprakelijkheid van Systray Solutions zich tot het louter instellen en configureren van de betrokken domeinnaam. De eigendomstitel van de domeinnaam gaat na bestelling en configuratie onmiddellijk over naar de klant. In geen geval kan de aansprakelijkheid worden uitgebreid tot (on)rechtstreekse schade veroorzaakt door de toeleverancier. Gezien de essentiële verbintenis ligt in de overdracht van de domeinnaam door de toeleverancier en daarenboven Systray Solutions geen enkele eigendomstitel verwerft gedurende het registratieproces, dient de klant voor genoegdoening bij technische tekortkomingen of fouten direct de verantwoordelijke toeleverancier aan te spreken. Systray Solutions verbindt zich ertoe in zulks geval onmiddellijk en gedetailleerd de identiteit van de toeleverancier kenbaar te maken en de klant te voorzien van de nodige documenten ter verificatie.8. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude.

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Systray Solutions samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Systray Solutions meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Systray Solutions worden ingeroepen.9. Gebreken en klachtindiening.

De Koper is steeds verplicht de producten of diensten onmiddellijk na ontvangst of activatie nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de dienst, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na activatie of terbeschikkingstelling (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Systray Solutions schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw klacht per aangetekende post te versturen.

De Koper is steeds verplicht de producten of diensten onmiddellijk na ontvangst of activatie nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de dienst, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na activatie of terbeschikkingstelling (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Systray Solutions schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw klacht per aangetekende post te versturen.10. Omruiling.

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product of dienst zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen of deactiveren. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten of diensten dewelke op maat werden ontworpen vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan diverse technologische pakketten, zoals domeinnamen, hostingpakketten, serverruimte in de vorm van VPS (Virtual Private Server), colocation en designelementen zoals daar zijn websites en diverse grafische presentaties, welke op maat werd(en) samengesteld. Dergelijke producten of diensten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave of deactivatie.


Het terugsturen of deactiveren van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product overmaken naar Systray Solutions en een retour document aanvragen via info@systray.be.


Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Systray Solutions binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Systray Solutions betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.


Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de producten of diensten, mits gemotiveerde opgave, overgemaakt aan de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.11. Garantie.

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Systray Solutions geleverde producten en diensten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Systray Solutions hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage of technische stagnatie, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product of dienst, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.


URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Systray Solutions, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.12. Overmacht.

In geval van overmacht is Systray Solutions niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Systray Solutions is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.13. Intellectuele eigendom.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Systray Solutions. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.14. Verwerking persoonsgegevens.

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Systray Solutions website.15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Systray Solutions , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.Laatste update: 17/05/2011

Betrouwbare hosting op een serverarchitectuur om U tegen te zeggen

Ons doel is onze klanten te voorzien van een volledig pakket internetvoorzieningen. Wij bieden u een gedegen IT-infrastructuur aan, die past bij uw bedrijf.

Systray Solutions © - 2019